Privatumo politika (BDAR)

Paskutinė atnaujinimo data: 2021.01.05
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.
1.3. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat kontroliuojančių institucijų nurodymų.
1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs lankotės mūsų elektroninėje parduotuvėje, pasiekiamoje adresu www.pliume.com (toliau – Interneto svetainė), mūsų soc. tinklų paskyrose Facebook ir Instagram (toliau – Socialinės paskyros), peržiūrite mūsų pateiktą informaciją, užsakote mūsų siūlomas prekes ir paslaugas, susisiekiate su mumis telefonu, el. komunikacijos kanalais, domitės mūsų pasiūlymais ar kreipiatės kitais klausimais.
1.5. Interneto svetainėje gali būti nuorodų į išorines svetaines – mūsų verslo partnerių svetaines arba svetaines, reklamuojančias mūsų prekes. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš tokių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės turi savo atskirą privatumo politiką ir, kad ši Privatumo politika joms nėra taikoma. Prieš pateikdami savo Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi jų pasiūlymais, peržiūrėkite jų privatumo politikas.
1.6. Jei užsakote prekes iš mūsų ar kitaip naudojatės Interneto svetaine, lankotės mūsų socialinėse paskyros, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl prekių pasiūlymų.
1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

2. KAS MES?
2.1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Pliume“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 302829910, adresas Birutės g. 2-201, LT-91200 Klaipėda, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre (toliau – Bendrovė arba mes).
2.2. Mes valdome Interneto svetainę ir per ją pasiekiamą elektroninę parduotuvę, taip pat Socialines paskyras.

3. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS MES TVARKOME?
3.1. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis, gautus tokiais būdais:
3.1.1. Kai Jūs Asmens duomenis pateikiate mums, pavyzdžiui atliekate registraciją Interneto svetainėje, užsakote mūsų prekes, susisiekiate su mumis el. paštu ar telefonu ir pan.);
3.1.2. Kai mes surenkame Jūsų Asmens duomenis Jums naudojantis Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, pavyzdžiui Jūsų IP adresas, apsilankymo Interneto puslapyje istorija, pasirinkimai, atidarytos URL nuorodos ir pan.
3.1.3. Kai Asmens duomenis mes gauname iš kitų asmenų, pavyzdžiui, kai informaciją gauname iš viešų registrų, valstybės ar vietos savivaldos institucijų ar įstaigų, mūsų partnerių, pavyzdžiui pristatančių Jums prekes, kitų trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, mokėjimo įstaigų, apie atliktus mokėjimus ir pan.
3.1.4. Kai Jūsų asmens duomenis, Jūsų sutikimu, mums pateikia Jūsų artimieji ar pažįstami asmenys, taip pat kai Jūsų duomenis pateikia bendrovės (jūsų darbdaviai), pavyzdžiui, nurodo Jūsų kontaktus prekėms atsiimti, nurodo Jus kaip prekių gavėją ar įgaliotą asmenį ir pan.
3.2. Jūsų Asmens duomenis tvarkome, siekdami Jums pasiūlyti bei suteikti paslaugas, vykdyti mūsų sutartinius įsipareigojimus Jums, taip pat siekdami mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso, vykdydami teisės aktų nurodymus ar pareigas.
3.3. Teikdami Asmens duomenis mums, Jūs atsakote už šių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą, aktualumą. Kai teikiate Asmens duomenis apie kitus asmenis (pavyzdžiui, savo artimuosius) Jūs atsakote už tokių Asmens duomenų teisingumą, išsamumą ir aktualumą, taip pat už tokio asmens sutikimą, kad jo Asmens duomenys būtų pateikti mums. Jums teikiant tokius duomenis mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti, kad turite teisę juos teikti (pavyzdžiui, pildant prekių užsakymo ar registracijos Interneto svetainėje formas). Esant poreikiui (pavyzdžiui, toks asmuo teiraujasi mūsų apie jo Asmens duomenų gavimą), mes nurodysime Jus kaip tokių duomenų teikėją.
3.4. Mes tvarkome Jūsų Asmens duomenis tokiais tikslais ir sąlygomis:

Asmens duomenų tvarkymo tikslas Tvarkomi Asmens duomenys Asmens duomenų tvarkymo terminai Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas
Registracija el. parduotuvėje ir naudojimasis registruoto vartotojo paskyra Vardas pavardė, vartotojo vardas, el. paštas, slaptažodis, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, lankymosi paskyroje istorija Naudojimosi paskyra laikotarpiu ir 5 metus nuo paskutinio prisijungimo prie paskyros Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas).
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Prekių pardavimas, paslaugų teikimas, įskaitant ir prekių pristatymą Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija, pirkinių krepšelio istorija, informacija, reikalinga paslaugų suteikimui Sutarties galiojimo/ užsakymo vykdymo laikotarpiu ir 10 metų nuo sutarties/ užsakymo vykdymo pabaigos Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Garantinių įsipareigojimų vykdymas, prekių kokybės klausimų administravimas Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga) el. paštas, tel. Nr., adresas/ pristatymo adresas, ryšys su juridiniu asmeniu (kaip prekes įsigyja juridinis asmuo), ats. sąsk. Nr., mokėjimo informacija, ind. užsakymo informacija, informacija, reikalinga garantiniam aptarnavimui Garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo laikotarpiu ir 5 metus po garantinio aptarnavimo/ kokybės klausimo administravimo pabaigos ar paskutinio kontakto Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Konsultacijos dėl mūsų prekių ir paslaugų, Jūsų užklausų administravimas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas/ pristatymo adresas (jei reikalinga informacijai suteikti) užklausos ir atsakymo į užklausą turinys Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Mūsų veiklai reikalingų susitarimų sudarymas ir vykdymas, kitas vidaus administravimas Vardas, pavardė, asmens kodas (jei reikalinga), tel. Nr., el. paštas., adresas, ryšys su juridiniu asmeniu, kai atstovaujamas juridinis asmuo, pareigos, darbo vieta, ind. veikl. paž. Nr., kiti bendradarbiavimui reikalingi duomenys Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Finansinių operacijų atlikimas, buhalterinė apskaita, įsiskolinimų valdymas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr., ryšys su juridiniu asmeniu, kai kreipiasi juridinio asmens vardu, adresas, atsisk. sąsk. Nr., mokėjimų informacija, skolų informacija Pagal reglamentuojančius teisės aktus, taip pat vadovaujantis LR vyriausiojo archyvaro 2011 m kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 patvirtinta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle
Kai duomenys nepatenka į aukščiau minėtą saugojimo sritį –  sutarties galiojimo/ šalių bendradarbiavimo laiką ir 10 metų po sutarties/ santykių pasibaigimo (paskutinio kontakto)
Tvarkyti duomenis būtina siekiant sudaryti ir vykdyti sutartį (BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas)
Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Kandidatų į siūlomą darbo vietą, įvertinimas ir atranka Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas, išsilavinimo bei veiklos duomenys, gyvenimo aprašymo turinys, kita kandidato atrankai/ įvertinimui reikalinga ar paties kandidato pateikta informacija Atrankos laikotarpį ir 3 mėnesius pasibaigus atrankai, jei yra gautas kandidato sutikimas duomenis saugoti po atrankos
Kai duomenys gaunami ne konkrečiai atrankai – saugomis 3 mėnesius po jų gavimo dienos
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Elektroninių informacijos pateikimo kanalų (Interneto svetainė, Socialinės paskyros) valdymas, veikimo užtikrinimas ir kokybės tobulinimas IP adresas, Interneto svetainės slapukų ir nustatymų pagalba renkami duomenys
Socialinių paskyrų integracijos pagalba renkami duomenys
Interneto svetainės duomenys saugomi taip, kaip nurodyta šios privatumo politikos skyriuje „Slapukai ir kitos sekimo technologijos“
Socialinėse paskyrose informacija saugoma pagal šio tinklo savininko nustatytas sąlygas
Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Tiesioginės rinkodaros vykdymas Vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr. Duomenys tvarkomi 5 metus nuo sutikimo gavimo Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Reklaminių konkursų, žaidimų, akcijų organizavimas Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., konkurso, akcijos, žaidimo skelbime/ anketoje prašomi nurodyti duomenys, Socialinių tinklų, paskyros informacija ir žinutės, kuriomis su mumis pasidalina paskyros turėtojas Duomenys saugomi visą žaidimo, akcijos, konkurso laikotarpį ir 1 metus nuo žaidimo, akcijos, konkurso pasibaigimo dienos Duomenų subjekto sutikimas tokiam duomenų tvarkymui (BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)
Ginčų ir pretenzijų sprendimas Vardas, pavardė, el. paštas, tel. Nr. adresas/ pristatymo adresas, pretenzijos ar kito panašaus dokumento turinys, su ginču/ pretenzija susijusi informacija/ dokumentai Visą ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo laikotarpį ir 3 metus nuo neteisminio ginčo/ pretenzijos nagrinėjimo pabaigos bei 10 metų po teisminio ginčo nagrinėjimo pabaigos Tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti duomenų valdytojui nustatytą teisinę prievolę (BDAR 6 str. 1 dalies c) punktas)
Teisėti duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesai (BDAR 6 str. 1 d. f) punktas)

Jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis, kai duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu.
3.5. Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti žaidimus ir akcijas. Socialinių paskyrų naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politika ir taisyklės. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą Jūsų paskyros informaciją, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų socialinio tinklo privatumo nustatymų. Jeigu skelbiate informaciją bendraudami su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo Jūsų pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).
3.6. Kai kuriais atvejais mes Jums galime siųsti su prekių užsakymu ar pardavimu susijusias žinutes ar paskambinti Jums, pavyzdžiui, mes galime informuoti apie prekių užsakymo patvirtinimą, prekių pristatymą, prekių pristatymo pokyčius, kai reikia patiksinti prekių pristatymo vietą. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam Jūsų užsakymų įvykdymui. Jie nėra laikomi reklaminiais pranešimais.
3.7. Jūs turite teisę keisti ir atnaujinti mums pateiktą savo informaciją. Kai kuriais atvejais (pavyzdžiui, vykdant Jūsų užsakymus) mums būtina turėti tikslią naujausią su Jumis susijusią informaciją, todėl Jūsų galime paprašyti periodiškai patvirtinti, kad mūsų turima informacija apie Jus yra teisinga.

4. KAIP NAUDOJAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIŲ PRINCIPŲ LAIKOMĖS?
4.1. Mes renkame ir tvarkome tik tokius Asmens duomenis, kurių reikia mūsų nurodytiems Asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.
4.2. Tvarkydami Jūsų Asmens duomenis mes:
4.2.1. Laikomės galiojančių ir taikomų teisės aktų, tame tarpe ir BDAR, reikalavimų;
4.2.2. Tvarkome Jūsų Asmens duomenis teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu;
4.2.3. Renkame Jūsų Asmens duomenis nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu, išskyrus tiek, kiek tai leidžia teisės aktai;
4.2.4. Imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs ar išsamūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištaisomi, papildomi, sustabdomas jų tvarkymas arba sunaikinami;
4.2.5. Laikome juos tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi;
4.2.6. Neteikiame Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešinsime jų, kitaip, nei nurodyta Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose;
4.2.7. Užtikriname, kad Jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai.

5. KAM IR KADA PERDUODAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
5.1. Mes neperduosime jūsų asmens duomenų jokiais kitas atvejais, išskyrus tuos, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie jus, jei to reikalaujama pagal įstatymą, arba jei to reikalauja teisėsaugos ar baudžiamojo persekiojimo institucijos.
5.2. Jūsų Asmens duomenis galime perduoti jei:
5.2.1. Partneriams, su kuriais bendradarbiaujame ir kurie mums padeda vykdyti mūsų verslo veiklą, taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, prekių vežėjams, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendroves, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus;
5.2.2. Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją;
5.2.3. Kitoms trečiosioms šalims (pavyzdžiui mokėjimų įstaigoms ir pan.);
5.2.4. Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą ar vykdytų su mumis jungtinę veiklą ar bendradarbiautų kita forma;
5.3. Paprastai Asmens duomenis mes tvarkome Europos Ekonominėje erdvėje, tačiau kai kuriais atvejais Jūsų Asmens duomenys gali būti perduodami ir už Europos Ekonominės erdvės ribų (toliau – EEE). Jūsų Asmens duomenys už EEE ribų yra perduodami tik esat šioms sąlygoms:
5.3.1. Duomenys perduodami tik mūsų patikimiems partneriams, užtikrinantiems mūsų paslaugų Jums teikimą;
5.3.2. Su tokiais partneriais yra pasirašytos duomenų tvarkymo ar teikimo sutartys, kuriomis jie užtikrina Jūsų Asmens duomenų saugumą;
5.3.3. Europos Sąjungos Komisija yra priėmusi sprendimą dėl valstybės, kurioje yra įsisteigęs mūsų partneris, tinkamumo, t. y. yra užtikrinamas tinkamo lygio saugumas; arba
5.3.4. Jūs davėte sutikimą dėl Jūsų Asmens duomenų perdavimo už Europos ekonominės erdvės ribų.

6. KOKIAS TEISES JŪS TURITE?
6.1. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite tokias su Jūsų Asmens duomenimis susijusias teises:
6.1.1. Žinoti (būti informuotas) apie savo Asmens duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
6.1.2. Susipažinti su savo Asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
6.1.3. Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į Asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų Asmens duomenis (teisė ištaisyti);
6.1.4. Reikalauti sunaikinti Jūsų Asmens duomenis arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
6.1.5. Reikalauti, kad mes apribotume Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
6.1.6. Teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti). Ši teisė bus įgyvendinama tik tuo atveju, jei egzistuoja jos įgyvendinimo pagrindai ir tinkamos techninės priemonės, užtikrinančios, kad perkeliant prašomus Asmens duomenis kitų asmenų duomenims nebus sukeltas saugumo pažeidimo pavojus;
6.1.7. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai mes Asmens duomenis tvarkome teisėto Bendrovės ar trečiosios šalies intereso pagrindu, įskaitant profiliavimą. Jums paprieštaravus, mes Jūsų Asmens duomenis toliau galėsime tvarkyti tik dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
6.1.8. Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).
6.2. Jei nenorite, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant profiliavimą, galite atsisakyti tokio duomenų tvarkymo, nenurodydami atsisakymo (nesutikimo) motyvų, parašę el. laišką adresu info@pliume.com, ar kitu Jums teiktoje žinutėje nurodytu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą naujienlaiškyje).
6.3. Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
6.4. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Jūs galite pateikti mums raštu el. paštu info@pliume.com . Teikiant tokį prašymą, mes, tam kad geriau suprastume Jūsų prašymo turinį, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat pateikti asmens dokumentą ar kitą informaciją, kuri mums padės įsitikinti Jūsų tapatybe. Pateikus prašymą el. paštu, atsižvelgiant į jo turinį, mes galime paprašyti atvykti pas mus ar pateikti prašymą raštu.
6.5. Mes, gavę Jūsų prašymą ar nurodymą, dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo kreipimosi dienos, pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus arba informuosime, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus, nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 mėnesiais, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.
6.6. Jei Jums paprašius Asmens duomenys yra ištrinami, mes saugosime tik informacijos kopijas, kurios yra būtinos siekiant apsaugoti mūsų ir kitų asmenų teisėtus interesus, laikytis valstybės institucijų įpareigojimų, spręsti ginčus, atpažinti trikdžius arba laikytis bet kokių susitarimų, kuriuos esate sudarę su mumis.

7. AR MES SIŲSIME JUMS NAUJIENAS?
7.1. Jūs galite duoti mums sutikimą, jei pageidaujate gauti mūsų pasiūlymus ir informaciją apie mūsų prekes, veiklą bei pasiūlymus.
7.2. Jums sutikus, Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba žinutėmis į Jūsų nurodytą telefono numerį, Jums bus siunčiamos naujienos apie mūsų prekes, veiklą bei pasiūlymus.
7.3. Gavę Jūsų sutikimą, mes elektroniniu paštu ar susisiekę Jūsų nurodytu telefono numeriu, galime teirautis apie mūsų parduodamų prekių ir aptarnavimo kokybę, taip pat pakviesti užpildyti kokybės vertinimo anketas.
7.4. Pasistengsime nepiktnaudžiauti Jūsų mums suteikta teise dalintis naujienomis. Išsiuntę naujienas mes galime rinkti informaciją apie juos gavusius asmenis, pavyzdžiui, kurį pranešimą asmenys atidarė, kokias nuorodas spaudė ir pan. Tokia informacija renkama, siekiant pasiūlyti Jums aktualias ir labiau pritaikytas naujienas.
7.5. Jūsų kontaktai gali būti perduoti mūsų partneriams/ tvarkytojams, kurie mums teikia naujienų siuntimo ar kokybės vertinimo paslaugas.
7.6. Jums sutikus gauti naujienas ar pasidalinti nuomone apie mūsų teikiamų paslaugų kokybę, Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą, kaip numatyta Privatumo politikos 6.2. punkte, ar kartu su teikiama naujiena nurodytu būdu. Tuomet mes nedelsiant nutrauksime naujienų siuntimą Jūsų kontaktais.
7.7. Sutikimo atšaukimas automatiškai neįpareigoja mus sunaikinti Jūsų Asmens duomenų ar pateikti informaciją Jums apie mūsų tvarkomus Asmens duomenis, todėl norėdami, kad mes atliktume ir šiuos veiksmus, tokį prašymą turite nurodyti atskirai.

8. KAIP MES ORGANIZUOSIME ŽAIDIMUS, AKCIJAS, KONKURSUS?
8.1. Dalyvavimas mūsų skelbiamuose žaidimuose, akcijose ar konkursuose yra neprivalomas. Norėdami dalyvauti mūsų skelbiame konkurse, žaidime ar akcijoje, Jūs turite pateikti mūsų nurodytą informaciją, tame tarpe ir Asmens duomenis. Priešingu atveju dalyvauti žaidime, konkurse ar akcijoje negalėsite.
8.2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti dalyvauti mūsų žaidimuose, konkursuose, akcijose bei atšaukti Jūsų duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo šiuo tikslu. Tą padaryti galite, parašydami mums el. pašto adresu info@pliume.com ar kitu būdu (pavyzdžiui, paspaudę atitinkamą nuorodą el. laiške). Atšaukus sutikimą, Jūs būsite išbraukiamas iš žaidimo, akcijos ar konkurso dalyvių sąrašo ir žaidime, akcijoje ar konkurse nebedalyvausite.
8.3. Jums dalyvaujant mūsų žaidimuose, konkursuose ir akcijose, mes turime teisę susisiekti su Jumis Jūsų pateiktais kontaktiniais duomenimis ir/ar paskelbti informaciją apie Jus, kaip laimėtoją, Interneto svetainėje, Socialinėse paskyrose ar kituose informacijos skelbimo kanaluose, kuriuos mes nurodome žaidimo, konkurso ar akcijos taisyklėse.
8.4. Mes, siekdami tvarkyti žaidimo, akcijos ar konkurso registraciją ir/ar nustatyti laimėtojus, galime naudoti programą, kuri pagrįsta automatiniu sprendimų priėmimu. Apie tai bus pranešta žaidimo, akcijos, konkurso taisyklėse arba bus akivaizdu iš mūsų pateikiamų nuorodų. Tokiu atveju, jei Jūs nepageidaujate, kad Jūsų atžvilgiu būtų taikomas automatinis sprendimų priėmimas, dalyvauti žaidime, akcijoje ar konkurse negalėsite.

9. KAIP MES SAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?
9.1. Jūsų Asmens duomenys tvarkomi atsakingai, saugiai ir yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Įdiegėme fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų saugumo priemonės nustatomos atsižvelgiant į rizikas, kurios kyla tvarkant Asmens duomenis.
9.2. Mūsų darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti Jūsų Asmens duomenų.

10. KAIP MES NAUDOJAME SLAPUKUS IR KITAS SEKIMO TECHNOLOGIJAS?
10.1. Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai (mažos rinkmenos, išsaugomos Interneto svetainės lankytojų įrenginio kietajame diske), kad būtų galima atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės lankytojų. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jums galimybę naršyti patogiau.
10.2. Mes naudojame slapukus informacijos srautų analizei, pasitikėjimui skatinti bei saugumui užtikrinti.
10.3. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pažymėti apie tai varnelėmis sutikimo dėl slapukų juostoje, pakeisti naudojamos interneto naršyklės nustatymus ir išjungti slapukus (visus iš karto ar po vieną, ar grupėmis). Jei norite slapukų atsisakyti savo mobiliajame įrenginyje, Jūs turite sekti šiam įrenginiui skirtas oficialias instrukcijas. Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų atsisakymas gali sulėtinti naršymo spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
10.4. Mes galime naudoti privalomus slapukus, kurie būtini Interneto svetainės veikimui užtikrinti, funkcinius slapukus, kurie skirti analizuoti Interneto svetainės lankymą, įsiminti vartotojų pageidavimus ir pritaikyti juos Interneto svetainei, kad mes galėtume suteikti patobulintas funkcijas, trečiųjų asmenų slapukus, kuriuos naudoja trečiosios šalys.
10.5. Mūsų Interneto svetainėse naudojami butinieji slapukai, skirti palengvinti vartotojo naršymą, prisijungimą.

11. SUSISIEKITE SU MUMIS
11.1. Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos Jums iškiltų klausimų, prašome kreiptis:
El. paštu: info@pliume.com
11.2. Jei norite pateikti skundą dėl mūsų atlikto Asmens duomenų tvarkymo, pateikite jį mums raštu, nurodydami kuo daugiau informacijos. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsiant išspręsti visus klausimus.
11.3. Jei manote, kad vadovaujantis BDAR, Jūsų teisės buvo pažeistos, galite pateikti skundą mūsų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis rasite inspekcijos svetainėje (https://vdai.lrv.lt/). Mes siekiame operatyviai ir taikiai išspręsti visus ginčus, tad visų pirma kviečiame kreiptis į mus.

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.1. Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje, patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.
12.2. Jei Jūs po Privatumo politikos sąlygų pakeitimo ir toliau naudojatės Interneto svetaine, užsakote prekes iš mūsų, naudojatės mūsų Socialinėmis paskyromis, susisiekiate su mumis laikoma, kad Jūs sutikote su pakeistomis Privatumo politikos sąlygomis.